نقص فنی
نحوه پارک در سه حرکت

دیدگاه ها بسته شده است