۱۳۹۶-۰۵-۱۸

بستن زنجیر چرخ

۱۳۹۶-۰۵-۰۳

آشنایی ،نحوه استفاده از اتومبیل، خروج

آشنایی ،نحوه اسقرار و استفاده از اتومبیل، خروج
۱۳۹۶-۰۵-۰۳

نحوه پارک در سه حرکت

نحوه استقرار و استفاده از اتومبیل،پارک در سه حرکت
۱۳۹۶-۰۵-۰۳

نحوه دور زدن با یک فرمان

نحوه استقرار و استفاده از اتومبیل،دور زدن با یک فرمان