۱۳۹۶-۰۵-۰۳

نقص فنی

نقص فنی
۱۳۹۶-۰۵-۰۳

نقاط کور وسیله نقلیه

نقاط کور وسیله نقلیه
۱۳۹۶-۰۵-۰۳

نحوه پارک در سطح شیبدار

نحوه استقرار و استفاده از اتومبیل،توقف در سطح شیبدار
۱۳۹۶-۰۵-۰۳

شرایط رانندگی در شب

شرایط رانندگی در شب