نقص فنی

نقص فنی

نقاط کور وسیله نقلیه

نقاط کور وسیله نقلیه

نحوه پارک در سطح شیبدار

نحوه استقرار و استفاده از اتومبیل،توقف در سطح شیبدار

شرایط رانندگی در شب

شرایط رانندگی در شب