حرکت با دنده خلاص در سرازیرها

حرکت با دنده خلاص در سرازیرها

تسلط به وسیله نقلیه و توجه به اطراف

تسلط به وسیله نقلیه و توجه به جلو و اطراف

عابرین آسیب پذیر

آموزش رانندگی رایگان تصویری -عابرین آسیب پذیر

استفاده از سرعت مطمئنه

استفاده از سرعت مطمئنه سرعت مطمئنه سرعتی است که راننده با توجه به شرایط راه-آب و هوا-وضعیت خود و اتومبیل اتخاذ تا قادر به پیشگیری از […]