۱۳۹۶-۰۲-۲۷

آگاهی از خطر و انتظار خطر

آگاهی از خطر و انتظار خطر   آگاهی از خطر و انتظار خطر: زمانیکه شما در حال رانندگی هستید وظیفه دارید تمام حواس خود را متوجه […]
۱۳۹۶-۰۲-۲۷

رعایت فاصله مناسب طولی

صادف جلو به عقب یکی از رایج ترین تصادفات است . اگر اتومبیل جلویی ناگهان متوقف شود.شما برای توقف به موقع نیاز به فاصله کافی دارید […]